Дејан Ристић: О КУЛТУРИ

Култура јесте управо оно што представља резултат стваралачког прегнућа појединца, групе или читаве заједнице у конкретном историјском периоду и као таква је суштински важна за континуиран и равномеран развој сваког друштва. Њено непрепознавање као такве представља суштинску грешку коју себи, чини ми се, више не смемо да дозволимо.

Култура је свеобухватна, надилази сваку границу коју човек може да успостави. Она је свеприсутна, разнородна и динамична.

Култура је слобода. Слобода стваралачког чина, изражавања и очувања различитих идентитета. Култура је богатство које се манифестује у различитостима.

Култура премошћава и превазилази разлике вешто их инкорпорирајући у својеврстан мозаик који сведочи о богатству људског духа и стваралачком прегнућу.

Дејан Ристић

Leave a Reply

Your email address will not be published.